Author = Zhen Liu
Imido-modified SiO2-supported Ti/Mg Ziegler-Natta catalysts for ethylene polymerization and ethylene/1-hexene copolymerization

Volume 3, Issue 2, June 2016, Pages 103-117

10.22063/poj.2016.1331

Ting Fu; Ruihua Cheng; Xuelian He; Zhen Liu; Zhou Tian; Boping Liu


Tuning the short chain branch distribution of ethylene and 1-hexene copolymers by SiO2-supported silyl chromate catalyst with different Al-alkyl co-catalysts

Volume 1, Issue 2, December 2014, Pages 93-105

10.22063/poj.2014.1045

Ning Zhao; Ruihua Cheng; Qi Dong; Xuelian He; Zhen Liu; Shiliang Zhang; Minoru Terano; Boping Liu