Keywords = poly(1-butene), polarized optical microscope
Expected nucleation effects of carboxylic acid salts on poly(1-butene)

Volume 3, Issue 1, January 2016, Pages 37-45

10.22063/poj.2016.1264

Tao Zheng; Qian Li; Qian Zhou; Huayi Li; Qian Xing; Liaoyun Zhang; Youliang Hu