Author = Tian, Guanghua
Number of Articles: 1
1. Inhibition effect of polyvinyl butyral on crystallization of polypropylene

Volume 5, Issue 2, Winter and Spring 2018, Pages 141-151

Jun Huang; Guanghua Tian; Huayi Li; Lei Li; Qian Li; He Huang; Shuirong Zheng; Youliang Hu