Author = Tian, Zhou
Number of Articles: 2
2. Imido-modified SiO2-supported Ti/Mg Ziegler-Natta catalysts for ethylene polymerization and ethylene/1-hexene copolymerization

Volume 3, Issue 2, Winter and Spring 2016, Pages 103-117

Ting Fu; Ruihua Cheng; Xuelian He; Zhen Liu; Zhou Tian; Boping Liu